Complete.Org: Mailing Lists: Archives: freeciv-data: April 2002:
[freeciv-data] Re: Cities in rulesets
Home

[freeciv-data] Re: Cities in rulesets

[Top] [All Lists]

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index] [Thread Index]
To: freeciv-data@xxxxxxxxxxx
Subject: [freeciv-data] Re: Cities in rulesets
From: Thanasis Kinias <tkinias@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Sat, 27 Apr 2002 10:03:34 -0700
Reply-to: freeciv-data@xxxxxxxxxxx

scripsit Per I. Mathisen:
> 
> On Sat, 27 Apr 2002, Thanasis Kinias wrote:
> > What's the protocol for suggesting modifications to a ruleset?
>
> Please post it to the list. Preferably as a unified diff, but if you can't
> do that, posting the entire new ruleset file is also ok.

I've attached the output of diff -u. It's larger than the original
.ruleset file ;)

-- 
Thanasis Kinias
Web Developer, Information Technology
Graduate Student, Department of History
Arizona State University
Tempe, Arizona, U.S.A.

Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul,
Ash nazg thrakatulûk agh burzum-ishi krimpatul-- Attached file included as plaintext by Ecartis --

--- greek.ruleset.20020427   Sat Apr 27 09:00:59 2002
+++ greek.ruleset    Sat Apr 27 09:23:18 2002
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 name=_("Greek")
 plural=_("?plural:Greeks")
-leader="Alexander", "Perikles", "Leonidas"
+leader="Alexandros", "Periklis", "Leonidas"
 leader_sex="Male", "Male", "Male"
 flag="f.greece"
 flag_alt = "-"
@@ -22,20 +22,24 @@
 government="Republic"
 
 cities =
- "Athenae", "Sparta", "Thebae", "Corinthus", "Byzantium",
- "Miletus", "Ephesus", "Piraeus", "Argos", "Megalopolis",
- "Megara", "Eleusis", "Chalcis", "Eretria", "Thessalonica",
- "Pella", "Edessa", "Dodona", "Nikopolis", "Naupactus",
- "Patrae", "Pylos", "Mantinea", "Tegea",
- "Nauplion", "Mycenae", "Nemea", "Epidauros", "Aulis",
- "Orchomenos", "Marathon", "Delphi", "Thermopylae", "Phaleron",
- "Nicaea", "Heraclea", "Potidaea", "Stagira", "Olynthus",
- "Colophon", "Phocaea", "Amphissa", "Elateia", "Hyampolis",
- "Atalante", "Oropos", "Lebadeia", "Larissa", "Iolkus",
- "Amphiclaea", "Mesembria", "Cyzicus", "Halicarnassus", "Pergamos",
- "Pydna", "Philadelphea", "Therme", "Amphipolis", "Corcyra",
- "Ithaca", "Thera", "Delos", "Panormos", "Ortygia",
- "Melos", "Lykosoura", "Amyclae", "Clazomenae", "Kynos Kephalae"
+ "Athinai", "Sparti", "Thivai", "Konstandinoupolis", "Militos", "Efesos",
+ "Argos", "Megalopolis", "Elefsis", "Eretreia", "Edessa", "Nikopolis",
+ "Nafpaktos", "Pylos", "Mykinai", "Avlis", "Orchomenos", "Marathon", "Delfoi",
+ "Thermopylai", "Faliron", "Nikaia", "Potidaia", "Stagira", "Olynthos",
+ "Kolofon", "Fokaia", "Amfissa", "Atalanti", "Oropos", "Livadeia",
+ "Iolkos", "Amfiklaia", "Kyzikos", "Alikarnassos", "Pergamos", "Pydna",
+ "Filadelfeia", "Thermi", "Amfipolis", "Ithaki", "Panormos", "Ortygia",
+ "Lykosoura", "Amyklai", "Klazominai", "Kynos Kefalai", "Distomon"
+
+coastal_cities =
+ "Peiraiefs", "Thessaloniki", "Korinthos", "Smyrni", "Alexandreia", "Rodos",
+ "Chalkis", "Patrai", "Nafplion", "Epidavros", "Iraklion", "Kerkyra", "Thira",
+ "Milos", "Ydra", "Zakynthos", "Mitylini", "Trapezous", "Kavala",
+ "Alexandroupolis",
+
+river_cities = 
+ "Tembi", "Arta", "Larisa", "Ioannina", "Adrianoupolis"
 
 mountains_cities =
- "Olympia"
+ "Olympia", "Tripolis"
+
[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]